Съхранение на химични продукти

Съхранението на химичните вещества и смеси се извършва в подземни резервоари. Складовете са оборудвани със система за улавяне и обратно връщане на парите към резервоарите.

В данъчен склад Алел са монтирани разходомери за вход и изход, както и нивомерна система. Осигурени са инструкции за безопасна работа с работното оборудване.

Дейностите по съхранение на химични продукти и производство на сложни органични разтворители и разредители се извършват при затворен цикъл в подземните резервоари, при контролирани условия.
- Стоките от Акцизен данъчен склад се доставят на фирми контрагенти в българия и чужбина.

Всички видове доставки се осъществяват посредстом автоцистерни.

Данъчен склад за съхранение на химични продукти “АЛЕЛ” ЕООД произвежда и предлага висококачествени продукти в България и чужбина. Суровините са доставени директно от реномирани производители. Можем да обобщим продуктите си по следният начин:

Данъчен склад

Склад 

Други

Акцизни стоки включени в лицен на данъчен склад Алел:

 (27101221)

 • Минерален терпентин  (WHITE SPIRIT) 

 • Dunasol

  Минерелен терпентин без мирис , в т.ч.
  Free aromatic D40; D60 и др.

 • Изопар L

   

  (29024100)

 • Орто Ксилен

   

  (29023000)

 • Толуен

   

  (27073000)

 • Ксилол

   

  (27101225)

 • Специални бензини - други
   

   

  (27075000)

 • Смеси на ароматни въглеводороди
  Solveso 150 ND

   

Разтворители произвеждани от данъчен склад Алел:

 38140090

 

 • XBA (Ксилол 94.5 % + Бутил Ацетат 5.5%)

         

 

 • TBA (Толуен 94.5 % + Бутил Ацетат 5.5%)

 

        

 

В зависимост от нуждите на нашите клиенти, можем да произведем и различни от тях.

Други продукти, които доставяме, са :

ESTERS/ЕСТЕРИ

 • (29153300) Бутилацетат

 • (29153100) Етилацетат

   

KETONES / КЕТОНИ

 • (29141100) Ацетон

 • Meтил Етил кетон

ALCOHOLS / АЛКОХОЛИ

 • (29051200) Изопропилов алкохол

 • (29051100) Метанол

 • Метокси пропанол

 • n-Butanol

ETHYLENE-PROPYLENE GLYCOLS

 • Монопропилен гликол

 • Моноетилен гликол

 • DEG Diethylene Glycol

ACIDS / КИСЕЛИНИ

          (28092000) Фосфорна киселина

 • (28070010) Сярна киселина

 • Оцетна киселина acetic acid

 

 

 

HYDROXIDES / ОСНОВИ

 • Калиев Хидроксид разтвор

 • Амонячен разтвор

 • Натриева основа

OTHERS / ДРУГИ

Полиоли

Базови масла