Социална отговорност

Информация, съгласно чл.116д, ал.1 от Закона за опазване на околната среда/ЗООС/

 

 ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

И НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ

ЗА ОБЕКТ

СКЛАДОВА БАЗА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА  СЛОЖНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ И РАЗРЕДИТЕЛИ НА  ГР.КЮСТЕНДИЛ

 

 

Приоритет за ръководството на дружеството е осъществяването на ефективна политика за предотвратяване на големи аварии. Обхватът на тази политика е опазването на живота и здравето на хората, на околната среда и на материалните обекти и съоръжения не само в района на обект - съхранение и производство на базови органични разтворители и разредители на алкидни бои, но и на съседните обекти, на граждани, които могат да се окажат в опасна близост при авария, както и предотвратяване на опасното замърсяване на околната среда.

Складовата база е проектирана и построена в съответствие с изискванията на всички нормативни документи, гарантиращи безопасност на хората и опазване на околната среда.

Всички резервоари са монтирани подземно и всички производствени процеси протичат подземно.

Съхраняваните продукти са от категория „запалими течности“ и крият опасност от възникване на пожари с поражения на хора и материални обекти, както и замърсяване на околната среда.

Дружеството е извършило класификация по чл. 103, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда ЗООС обн. ДВ бр.62/14.08.2015г. и е класифицирано като предприятие с висок рисков потенциал.

Във връзка с това е разработена и внедрена  Система за управление мерките за безопасност /СУМБ/, изготвени са Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии, Доклад за безопасност, одобрен от Министерство на околната и водите и Изпълнителна агенция по околна среда с решение № 223-А0/2018. Изготвен и одобрен е Вътрешен авариен план за базата. Персоналът е квалифициран и обучен. Изпълняват се процедурите по провеждане на превантивен и коригиращ мониторинг. Осигурени са следните съоръжения с важно значение за безопасността в обекта:

- Съоръжения, предназначени да контролират нормалното протичане на производствения процес, да регистрират и сигнализират настъпили отклонения и да предизвикват предприемането на мерки за предотвратяване на големи аварии: Единна система за предотвратяване на аварии, състояща се от датчици за сигнализация, за термозащита, за защита от препълване,; ПП Табла, Пожарни хидранти, Предпазни клапани, Огнепреградители, Електронни нивомерни системи – следят ниво и температура и алармират за препълване, за пробив (теч) от резервоарите и наличие на вода в резервоарите,  Ел.генератор – резервен, Мълниезащита, Заземителна инсталация, които се инспектират редовно от сертифициран орган , Квалифициран и обучен персонал, Охрана, Бетонова ограда , Инфраструктура. Осигурено е оповестяването чрез Локална система за оповестяване със звукова сигнализация.

Дейностите при възникване на аварии и за предотвратяването им са осигурени с необходимите ресурсни средства за съответните аварийни ситуации. Разпределени са задълженията на отговорните лица за изпълнение на предвидените мерки по ограничаване и ликвидиране на последиците от евентуална авария. Оправомощени са длъжностни лица за привеждане на аварийния план в действие и осъществяване връзка и координация  с компетентните и специализирани органи, Редовно се извършва обучение на персонала във връзка със задълженията им и действията, които следва да предприемат при възникване на авария. Установен е реда за информиране на органите на изпълнителната власт при възникване на авария. Разработена е схема за оповестяване. Установен е редът за взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.

Дружеството е предоставило на община Кюстендил всички необходими документи, свързани с безопасността на населението с вх.№26-00-1072/27.10.2022г.- актуален ВАП /вътрешен авариен план на предприятието/, информация за аварийно планиране съгласно Приложение № 11 към член 20, ал.4 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях.

Цялата налична информация по мерките и мероприятията, свързани с безопасността и ликвидиране на последствията от възникнали големи аварии е налична на площадката на базата и е достъпна за всеки заинтересован.