толуен

 • толуен Начало

  Alel Chemicals е лицензиран данъчен склад и склад, за съхранение и производство на сложни органични разтворители и разредители (толуен, ксилол, минерален терпентин, орт-о-ксилен, ен-хексан), разположен на 90км от София. 

  Производствената база за химични вещества на Алел е разположена на ул. "Николичевски път" №22 в гр. Кюстендил. 

  За производствената си дейност на химични вещества, данъчен склад Алел, използва органични разтворители- толуен, ксилол, минерален терпентин, орт-о-ксилен, ен-хексан. Дружеството е потребител по веригата и формулатор на химични вещества и смеси.

  ...

  Начало
  Начало...


 • Съхранението на химичните вещества и смеси се извършва в подземни резервоари. Складовете са оборудвани със система за улавяне и обратно връщане на парите към резервоарите.

  В данъчен склад Алел са монтирани разходомери за вход и изход, както и нивомерна система. Осигурени са инструкции за безопасна работа с работното оборудване.

  Дейностите по съхранение на химични продукти и производство на сложни органични разтворители и разредители се извършват при затворен цикъл в подземните резервоари, при контролирани условия.
  - Стоките от Акцизен данъчен склад се доставят на фирми контрагенти в българия и чужбина.

  Всички видове доставки се осъществяват посредстом автоцистерни.

  Данъчен склад за съхранение на химични продукти “АЛЕЛ” ЕООД произвежда и предлага висококачествени продукти в България и чужбина. Суровините са доставени директно от реномирани производители. Можем да обобщим продуктите си по следният начин:

  Данъчен склад

  Склад 

  Други

  Акцизни стоки включени в лицен на данъчен склад Алел:

   (27101221)

  • Минерален терпентин  (WHITE SPIRIT) 

  • Dunasol

   Минерелен терпентин без мирис , в т.ч.
   Free aromatic D40; D60 и др.

  • Изопар L

    

   (29024100)

  • Орто Ксилен

    

   (29023000)

  • Толуен

    

   (27073000)

  • Ксилол

    

   (27101225)

  • Специални бензини - други
    

    

   (27075000)

  • Смеси на ароматни въглеводороди
   Solveso 150 ND

    

  Разтворители произвеждани от данъчен склад Алел:

   38140090

   

  • XBA (Ксилол 94.5 % + Бутил Ацетат 5.5%)

           

   

  • TBA (Толуен 94.5 % + Бутил Ацетат 5.5%)

   

          

   

  В зависимост от нуждите на нашите клиенти, можем да произведем и различни от тях.

  Други продукти, които доставяме, са :

  ESTERS/ЕСТЕРИ

  • (29153300) Бутилацетат

  • (29153100) Етилацетат

    

  KETONES / КЕТОНИ

  • (29141100) Ацетон

  • Meтил Етил кетон

  ALCOHOLS / АЛКОХОЛИ

  • (29051200) Изопропилов алкохол

  • (29051100) Метанол

  • Метокси пропанол

  • n-Butanol

  ETHYLENE-PROPYLENE GLYCOLS

  • Монопропилен гликол

  • Моноетилен гликол

  • DEG Diethylene Glycol

  ACIDS / КИСЕЛИНИ

            (28092000) Фосфорна киселина

  • (28070010) Сярна киселина

  • Оцетна киселина acetic acid

   

   

   

  HYDROXIDES / ОСНОВИ

  • Калиев Хидроксид разтвор

  • Амонячен разтвор

  • Натриева основа

  OTHERS / ДРУГИ

  Полиоли

  Базови масла

   

  ...

  Продукти
  Начало...